مشتریان ما

مشتریان هر مجموعه، سرمایه‌های آن مجموعه می‌باشند