پروژه تحلیل و ارزیابی سایت بنیاد برکت

متن دلخواه را وارد نمایید

این پروژه در سال ۱۳۹۴ و به سفارش بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) انجام شد.

محتویات این پروژه عبارتند از:

دریافت گزارش