در واقع استراتژی‌ها ابزارهایی هستند که به وسیله آن‌ها به اهداف می‌رسیم. به عبارت دیگر استراتژی بیان کننده یک نقشه راه برای رسیدن از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب است.

ما در نگارش برخط با تحلیل داده‌های خام به دست آمده از نیازسنجی محتوایی، اقدام به تهیه خط مشی و استراتژی محتوایی سازمان شما در بازه‌های زمانی مختلف می‌کنیم. این استراتژی در طول مسیر و با توجه به بازخوردهایی که از مصرف کنندگان محتوا و خدمات شما دریافت می‌کنیم، به صورت مداوم بروزرسانی شده و سرانجام نسخه نهایی استراتژی محتوا تهیه می‌شود.